แก้ไขภาพ อาคารเรียน
ชื่อโรงเรียน
ที่
ลำดับ
โรงเรียน
แบบ
สร้างเมื่อ
สภาพปัจจุบัน