ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นางขวัญเรือน รุ้งตาล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
2 น.ส.สุมล ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู