ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา
2 นายสุเทพ พวงเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
3 น.ส.กาญจนา เปรมภิรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
4 นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
5 นายปรีชา กำพุฒกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
6 นายสมเกียรติ ชิดไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา