ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นายธานินทร์ ศิริกำเนิด นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
2 นายวรพิทย์ พรหมคุณ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มี การจัดการทั่วไป
3 น.ส.อโรชา สุวรรณดี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มี วุฒิครูอื่น ๆ
4 น.ส.เพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มี ไม่ใช่วุฒิครู
5 นายเกษม วัชระคุปต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
6 นางดวงใจ เลิศภูมิจิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
7 นางวิภารัตน์ ชาญพล นักจัดการงานทั่วไป ไม่มี การจัดการทั่วไป
8 นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
9 น.ส.นัทกมล พวงเกาะ นักประชาสัมพันธ์ ไม่มี บริหารการศึกษา