ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
2 นางจิณณ์ธิศา จิตต์เป็นธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มี คอมพิวเตอร์
3 นางฐิตินันท์ นวลละออง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ บริหารการศึกษา