ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นางพิสมัย คำสาริรักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
2 น.ส.กาญจนา มีสุข เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มี วุฒิครูอื่น ๆ
3 นางวิริยา สกุลทองดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
4 น.ส.คนึงนิต อินทรกระโทก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ บริหารการศึกษา
5 น.ส.พรพิมล เปล่งคงคม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
6 นายเมืองมนต์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการศึกษา ไม่มี เทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นางสิรดา ทองอินทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ภาษาไทย
8 นางธิดารัตน์ ชุมพล พนักงานราชการ ไม่มี ค.บ.สังคมศึกษา