ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นางเขมนิจ ชุติวุฒิวรกุล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
2 น.ส.ศิวาพร สาคร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มี บริหารการศึกษา
3 นายธีรนัย อิ่มพรมราช เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มี วุฒิครูอื่น ๆ
4 นางษิตาวริน ทรัพย์วราภรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
5 นางเกดสุชา ทองน้อย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
6 นางรัตดา คูณมา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ การประถมศึกษา
7 นางนฤมล วรรณวิจิตร์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ บริหารการศึกษา
8 นางศลิษา ศิริกำเนิด นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ บริหารการศึกษา
9 นางดารุณี สาธร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ บริหารการศึกษา
10 น.ส.สุอังวศรี ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล ไม่มี ไม่ใช่วุฒิครู
11 นายอภิรักษ์ พูนวัฒนานุกูล นิติกร ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
12 นางสาวกนกอร สมอหอม พนักงานราชการ ไม่มี วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
13 นายฐาปนนท์ ชมชื่น พนักงานราชการ ไม่มี ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 นางสาวประภาศรี วัดสำโรง พนักงานราชการ ไม่มี บธ.บ.การบัญชี
15 นางสมศรี เสร็จกิจ พนักงานราชการ ไม่มี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
16 นางสาวชัชฎาภรณ์ เฝ้ากระโทก พนักงานราชการ ไม่มี บธ.บ.การจัดการทั่วไป