ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นายนาท นวมขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
2 นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
3 นางอรวรรณ วิริยะจารุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
4 น.ส.ปาลิดา เชื้ออินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
5 น.ส.อรดา อบสุนทร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มี เทคโนโลยีทางการศึกษา