ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชา
1 นายธนู ฤทธิกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
2 นางชนิกานต์ โสภาพิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
3 น.ส.สุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
4 นางสุวรรณา หาสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
5 นายชยพัทธ์ ธรรมสถิตไพศาล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
6 นายบัณฑิต ปันเต ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
7 นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
8 น.ส.เพชรรัตน์ ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
9 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
10 นายศิริวัฒน์ มาลา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
11 นางฐิตารีย์ จุฑางกูร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
12 นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
13 นางสาววจี ช้อนผักแว่น พนักงานราชการ ไม่มี วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม