เอกสารงานต่างๆ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

Data Table With Full Features

ลำดับ รายการเอกสาร
1 ข้อมูลนักเรียน10 มิถุนายน.59 (รหัส 10 หลัก รหัสobec & รร.) [03/20/17 14:38:51] (7)
2 User&Password eMis [05/27/16 15:33:46] (26)
3 User&Password ระบบสิ่งก่อสร้าง(bObec) [05/27/16 15:31:17] (29)
4 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 สิงหาคม 2558 [08/15/15 11:20:55] (45)
5 User&Password ระบบ E-MIS [06/15/15 11:09:09] (58)
6 User&Password ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [06/05/15 11:20:15] (59)
7 ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด [05/20/15 11:30:10] (41)
8 แบบฟอร์มและวิธีดำเนินการแก้ไขเด็กติด G [05/18/15 10:54:51] (38)
9 แบบฟอร์มและวิธีดำเนินการแก้ไขเด็กซ้ำซ้อน [05/18/15 10:53:33] (39)
10 คู่มือการกรอกข้อมูล DMC 10 มิ.ย.58 [05/18/15 10:49:07] (45)
11 จำนวนนักเรียนขยายโอกาส 10 มิ.ย.2557 [08/29/14 11:37:43] (25)
12 ขนาดโรงเรียน 10 มิ.ย.2557 [08/29/14 11:37:00] (31)
13 ข้อมูลจำนวน นร.รายอำเภอ 10 มิ.ย.2557 [08/29/14 11:35:23] (28)
14 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2557 [08/29/14 11:34:11] (26)
15 ข้อมูลนักเรียน10 พฤษจิกายน.56 [2014-04-04 13:22:07] (26)
16 ข้อมูลนักเรียน10 มิถุนายน.56 [2014-04-04 13:21:33] (26)