จำนวนนักเรียน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

กรุณาเลือกเงี่อนไขที่ต้องการ

ปีการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่
อำเภอ
กลุ่มเครือข่าย
ขนาดโรงเรียน
เปิดสอนระดับ

 
ที่
ชือโรงเรียน
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ห้อง
รวมทั้งหมด
0
0
0
0