ข้าราชการครูสำนักงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

Data Table With Full Features

ที่ ชือกลุ่ม เชียวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน พง.ราชการ รวม
1
ผู้บริหาร
1
5
0
0
0
0
6
2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
0
12
0
0
0
1
13
3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
1
2
1
1
0
5
4
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
2
3
1
1
1
8
5
กลุ่มอำนวยการ
0
2
2
2
3
0
9
6
กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
4
4
1
2
5
16
7
กลุ่มนโยบายและแผน
0
2
2
0
1
0
5
8
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
0
1
1
0
1
0
3
9
หน่วยตรวจสอบภายใน
0
1
1
0
0
0
2
รวมทั้งหมด
1
30
15
5
9
7
67