สิ่งก่อสร้าง กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนสิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

บ้่านพักครู

ส้วม