เอกสารงานต่างๆ กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

เอกสาร ดาวน์โหลด

ลำดับ รายการเอกสาร
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างปี 2553 [03/11/16 14:03:59] (31)
2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง [03/11/16 13:59:58] (38)
3 แบบสรุปการของบประมาณของคณะกรรมการตรวจการจ้าง [03/11/16 13:59:05] (29)
4 หลักเกณฑ์การขอเบิกค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง [03/11/16 13:58:22] (27)
5 คู่มือการวิเคราะห์และการจัดทำประมาณราคา [03/09/16 12:42:25] (30)
6 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [03/09/16 12:36:51] (27)
7 เอกสารการอบรมด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 15 สิงหาคม 58 อ.คำภา [08/15/15 11:10:25] (42)
8 เอกสารการอบรมด้านการบริหารจัดการงบประมาณ อ.สุรินทร์ [08/15/15 10:48:08] (34)
9 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2558/2559 [06/02/15 16:07:00] (40)
10 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของอาคารและสิ่งก่อสร้าง [11/18/14 12:48:46] (31)
11 มติครม.13มี.ค.55 [11/18/14 12:45:56] (23)
12 ค่าวัสดุมวลรวม [11/18/14 12:45:35] (32)
13 เกณฑ์การคำนวณราคากลาง [11/18/14 12:45:24] (23)
14 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามติ ครม 13มีค55 [11/13/14 14:57:08] (29)
15 รายละเอียดโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ3 [10/22/14 14:33:24] (24)
16 รายละเอียดโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ2 [10/22/14 14:32:47] (25)
17 รายละเอียดโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ1 [10/22/14 14:32:00] (28)
18 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และขอบเขตงานของจานดาวเทียม [09/12/14 15:26:44] (24)
19 ไฟล์แบบ ปร.4 และ ปร.6 (excel) [09/12/14 15:24:25] (31)
20 รูปแบบประมาณราคาวัสดุ ปร.4 และ ปร.6 [09/12/14 15:22:52] (27)
21 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการสำรวจความเสียหายจากอุบัติภัย [09/12/14 15:21:33] (29)
22 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน [09/12/14 15:18:29] (28)
23 รูปแบบการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก อปท. [09/12/14 12:01:02] (28)
24 รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2557 [09/12/14 11:59:23] (33)
25 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ [09/12/14 11:58:06] (37)
26 ตารางราคา wiremesh [09/12/14 09:25:10] (31)
27 รายการตาราง Factor F [09/12/14 09:24:06] (28)
28 รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 [09/12/14 09:23:12] (22)
29 แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน ปี57 [09/11/14 11:11:11] (29)