งบประมาณตามประเภทรายจ่าย กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กรุณาเลือกเงี่อนไขที่ต้องการ

ประเภทรายจ่าย
ปี
ที่ รหัส รายการ ประเภท เอกสาร ปี จำนวน
รวมทั้งหมด
0