กลุ่มนโยบายและแผน หน้าหลัก

ผลงานของเรา

ที่ รายการ รูปภาพ
1 ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม 5 ส. ปี 2555 คลิ๊กดูภาพ
2 ชนะเลิศ ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2555 คลิ๊กดูภาพ
3 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การประกวดกิจกรรม 5 ส. ปี 2556 คลิ๊กดูภาพ
4 รางวัลชมเชย การประกวดกิจกรรม 5 ส. ปี 2557 คลิ๊กดูภาพ
5 รางวัลเข้าร่วมกาานำเสนอผลการดำเนินงาน One Stop Service ปี 2557 คลิ๊กดูภาพ

บุคลากรในกลุ่ม

ที่ กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ มือถือ ผู้ช่วย มือถือ
1 ธุรการ น.ส.อรดา อบสุนทร 0933232515
2 ข้อมูลสารสนเทศ น.ส.อรดา อบสุนทร 0933232515 นายภานุชิต วัดกระโทก 0816007887
3 นโยบายและแผน นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ 0810623433
4 วิเคราะห์งบประมาณ นางอรวรรณ วิริยะจารุ 0973351761 น.ส.สุพิชญาณ์ นิธิวราเศรษฐ์ 0849595915
5 ติดตามประเมินผลฯ น.ส.ปาลิดา เชื้ออินทร์ 0909100912
6 เลขาคณะกรรมการเขตฯ น.ส.อรดา อบสุนทร 0933232515